skip to Main Content

Projectplan

Je bent voornemens een projectaanvraag in te dienen bij het Steunfonds Laatste Wil. Je vult hiervoor een (beknopt) aanvraagformulier in. Daarnaast dien je een uitgebreidere omschrijving van het project op te nemen in een projectplan. Wij adviseren je om in ieder geval de hierna genoemde onderdelen op te nemen in het projectplan.

Inhoudsopgave

Opsomming van de onderdelen die aan de orde komen in het plan.

Inleiding

Algemene informatie over je organisatie en de activiteiten.

Aanleiding

Welke ervaren problematiek dan wel wens/behoefte ligt ten grondslag aan jouw project.
Motiveer waarom jij/ jouw organisatie de juiste partij/organisatie is om een financiële bijdrage voor dit project aan te vragen.

Doelstelling

Omschrijf zo concreet mogelijk wat je wilt bereiken met jouw project.
Omschrijf in de uw doelstelling zoveel mogelijk toetsbare elementen.

Doelgroep

Beschrijf welke doelgroep voordeel heeft bij uitvoering van het project. Geef ook het aantal mensen aan dat je wilt bereiken met het project.

Activiteiten/producten

Omschrijf hier welke activiteiten je gaat uitvoeren en/of welke producten je gaat ontwikkelen. Doe dit wederom zo concreet mogelijk.

Resultaten

Geef aan wat de verwachte resultaten zijn na uitvoering van het project.

Planning

Omschrijf het tijdsbestek waarin je de activiteiten gaat uitvoeren. Probeer zo concreet mogelijk d.m.v. een projectfasering aan te geven welke activiteiten je in welke fase uitvoert en welke resultaten je verwacht in deze periode.

Implementatie

Beschrijf op welke wijze je denkt de doelgroep te bereiken dan wel de activiteiten/producten in te bedden zodat deze ook na de projectperiode nog steeds beschikbaar zijn voor de doelgroep.

Projectorganisatie

Beschrijf hoe je de projectorganisatie gaat opbouwen. Wie is penvoerder en verantwoordelijk voor de voortgang en de kwaliteit van het project? Wie neemt zitting in de begeleidingscommissie, wie zijn de samenwerkingspartners in het project en welke verantwoordelijkheden hebben de verschillende betrokkenen.

PR en communicatie

Op welke wijze ga je anderen op de hoogte stellen van het project en de projectresultaten.
De wijze waarop je het betreffende fonds hierin gaat meenemen.

Financiering

Maak een begroting die duidelijk en realistisch is. Vraag indien nodig offertes aan en kapitaliseer je eigen inzet. Gebruik transparante uurtarieven.
Maak een dekkingsplan waarmee je aangeeft op welke wijze je de kosten denkt te gaan financieren.

Back To Top