Ga naar hoofdinhoud

Beoordelingscriteria aanvragen financiële bijdrage

  • Het ingediende project levert een duidelijke bijdrage aan de doelstellingen van het Steunfonds Laatste Wil.
  • Het ingediende project respecteert alle Nederlandse wet- en regelgeving en houdt zich aan professionele codes die van toepassing zijn op de uit te voeren werkzaamheden.
  • Het ingediende project respecteert meningen en belangen van individuele burgers en organisaties die op enigerlei wijze betrokken zijn.

Overige criteria

  • Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project.
  • Het project dient voldoende concreet te worden omschreven (doel, doelgroep, aard/inhoud project) en op welke wijze het een bijdrage levert aan de missie van het Steunfonds Laatste Wil. De aanvrager dient in de omschrijving van het project aan te geven welke onderdelen en of er referentieprojecten zijn. Tevens dient uit de aanvraag helder af te leiden te zijn wat de meerwaarde van het project is.
  • Bij het project dient een goed onderbouwde en gespecificeerde begroting te worden gevoegd, evenals een overzicht van de beoogde dekking van de kosten (dekkingsplan).
  • Van belang wordt geacht of en voor welk bedrag reeds elders financiële steun voor het betreffende project werd verkregen of aangevraagd.
  • De aanvragende organisatie dient bij voorkeur een eigen (financiële) bijdrage aan het project te doen.
  • Inhoud en opzet van het project moeten voldoende kwaliteit hebben. Daarbij wordt gekeken naar zaken als: voldoende concretisering, praktische haalbaarheid en kosten/baten.
  • Na afloop van het project dient de instelling inhoudelijk en financieel verantwoording af te leggen aan het fonds.

Heb je een voorstel of vraag?

Stuur jouw idee in!

Back To Top