Skip to content

Projectplan

Je bent voornemens een projectaanvraag in te dienen bij het Steunfonds Laatste Wil. Je vult hiervoor een (beknopt) aanvraagformulier in. Daarnaast dien je een uitgebreidere omschrijving van het project op te nemen in een projectplan. Wij adviseren je om in ieder geval de hierna genoemde onderdelen op te nemen in het projectplan.

Inhoudsopgave

Geef een opsomming van de onderdelen die aan de orde komen in het plan.

Inleiding

Beschrijf wie de penvoerder is en wie verantwoordelijk is voor de voortgang en de kwaliteit van het project.
Beschrijf wie zitting neemt in de begeleidingscommissie.
Beschrijf wie de samenwerkingspartners in het project zijn en welke verantwoordelijkheden de verschillende betrokkenen hebben.

Aanleiding

Omschrijf welke ervaren problematiek dan wel wens/behoefte ligt ten grondslag aan jouw project.
Motiveer waarom jij/ jouw organisatie de juiste partij/organisatie is om een financiële bijdrage voor dit project aan te vragen.

Doelstelling

Omschrijf zo concreet mogelijk wat je wilt bereiken met jouw project.
Omschrijf in de doelstelling zoveel mogelijk toetsbare elementen.

Doelgroep

Beschrijf welke doelgroep voordeel heeft bij uitvoering van het project. Geef ook het aantal mensen aan dat je wilt bereiken met het project.

Activiteiten/producten

Omschrijf hier welke activiteiten je gaat uitvoeren en/of welke producten je gaat ontwikkelen. Doe dit wederom zo concreet mogelijk.

Resultaten

Geef aan wat de verwachte resultaten zijn na uitvoering van het project.

Planning

Omschrijf het tijdsbestek waarin je de activiteiten gaat uitvoeren. Probeer zo concreet mogelijk door middel van een projectfasering aan te geven welke activiteiten je in welke fase uitvoert en welke resultaten je verwacht in deze periode.

Implementatie

Beschrijf op welke wijze je denkt de doelgroep te bereiken dan wel de activiteiten/producten in te bedden, zodat deze ook na de projectperiode nog steeds beschikbaar zijn voor de doelgroep.

Projectorganisatie

Beschrijf hoe je de projectorganisatie gaat opbouwen.

PR en communicatie

Beschrijf op welke wijze je anderen op de hoogte gaat stellen van het project en de projectresultaten.
Beschrijf de wijze waarop je het betreffende fonds hierin gaat meenemen.

Financiering

Maak een begroting die duidelijk en realistisch is. Vraag indien nodig offertes aan en kapitaliseer je eigen inzet. Gebruik transparante uurtarieven.
Maak een dekkingsplan waarmee je aangeeft op welke wijze je de kosten denkt te gaan financieren.

Heb je een voorstel of vraag?

Stuur jouw idee in!

Back To Top