Skip to content

WAT DOEN WE SAMEN MET U?

Het Steunfonds Laatste Wil heeft als missie het bevorderen en (financieel) ondersteunen van initiatieven gericht op:

  • Het vervullen van de behoefte aan een legaal en humaan werkend laatstewilmiddel, waarmee het zelfverkozen levenseinde volledig in eigen regie kan worden uitgevoerd.
  • Respect en acceptatie in onze samenleving voor hen die voor deze autonome route kiezen.

Dankzij uw donaties en schenkingen kunnen wij dat doen.

De Coöperatie Laatste Wil is een van onze belangrijke partners en wij ondersteunen een deel van hun activiteiten. We steunen campagnes en onderzoeken en projecten. Ook andere organisaties en (wetenschappelijk) onderzoekers kunnen op onze steun rekenen. Het Steunfonds zoekt vooral naar samenwerking. Dat helpt om ons doel te realiseren. Gelukkig staan wij er niet alleen voor.

HET STEUNFONDS ZIET VOORAL OP DE VOLGENDE GEBIEDEN HAAR TAAK:

U VAN GOEDE INFORMATIE VOORZIEN

U heeft baat bij een breed pakket aan informatie over alle aspecten die een rol spelen bij een zelfgekozen levenseinde. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Persoonlijke afwegingen en motieven die een rol spelen.
  • Religieuze, politieke en maatschappelijke opvattingen t.a.v. het zelfgekozen levenseinde.
  • Mogelijkheden om een zelfgekozen levenseinde in eigen regie op humane wijze te effectueren.
  • Verkrijgbaarheid van laatstewilmiddelen
  • Voor- en nadelen van de verschillende laatstewilmiddelen
  • Relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie.

Hiermee kunt u zelf een weloverwogen keuze kunnen maken over uw levenseinde.

WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCH ONDERZOEK BESCHIKBAAR MAKEN

Er zal nog veel onderzoek moeten worden gedaan naar beschikbare laatstewilmiddelen en hun werking. Vragen over de risico’s van deze middelen en de mogelijke beheersing van die risico’s kunnen niet onbeantwoord blijven. Het ontwikkelen van sluitende en veilige logistieke systemen voor de productie en distributie van middelen staat nog in de kinderschoenen. Kennis over mogelijkheden om misbruik en ondoordacht gebruik tegen te gaan, wordt veel gevraagd.

ONTDEKKEN WAT KAN EN NIET KAN BINNEN DE WET

Niemand wil de wet overtreden en iedereen zoekt naar legale manieren om laatstewilmiddelen te verkrijgen. Deskundigen zien daarvoor binnen de bestaande wetgeving mogelijkheden. Ook internationale verdragen bieden aanknopingspunten. Het Steunfonds biedt ondersteuning aan individuen en organisaties die de juridische “uitdagingen” aan willen gaan en mogelijk proefprocessen of proeftuinen willen starten.

2e kamer picto

DE POLITIEK UITDAGEN TOT DEBAT

Waar de huidige wetgeving te weinig mogelijkheden biedt en de politiek zwijgt, zal het debat aangegaan moeten worden. Overleg, stille lobby en publieke campagnes. In de Tweede en Eerste Kamer wordt beslist over nieuwe wetgeving. Daar dient de stem van de samenleving te klinken en leiden tot nieuwe wetten. Wetten die er voor moet zorgen dat het recht om zelf te beslissen werkelijkheid wordt.

LUISTEREN NAAR OPVATTINGEN IN DE SAMENLEVING

Mensen die om persoonlijke redenen kiezen voor een zelfgekozen levenseinde, in eigen regie, treffen in hun omgeving begrip en onbegrip aan voor hun opvattingen. De mensen die een zelfgekozen levenseinde voorstaan dienen een stem krijgen. Hun opvattingen dienen uit te nodigen tot debat in het publieke domein met hen die niet voor een autonome route kiezen. Een debat met respect voor elkaars opvattingen en elkaars rechten.

check

DOORGRONDEN HOE MENSEN TOT EEN KEUZE KOMEN

Onderzoek naar betrokkenen en hun keuzemotieven is van groot belang. Inzicht in de aard en omvang van de groep mensen in de samenleving die een zelfgekozen levenseinde – in eigen regie – overweegt helt de emancipatie. Maar ook onderzoek naar de wijze waarop mensen het zelfgekozen levenseinde ten uitvoer brengen levert veel nieuw inzicht. Inzicht in de kwaliteit daarvan en de gevolgen voor naasten. Hoe hebben mensen zich voorbereid en ontstaan nieuwe rituelen.

ONDERSTEUNING VOOR DEZE BELANGRIJKE ACTIVITEITEN KUNNEN WIJ ALLEEN GEVEN MET UW STEUN EN BIJDRAGEN.

Back To Top