Skip to content

Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze leden, donateurs en bezoekers van de websites belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van leden, donateurs en anderen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u informatie of brochures aanvraagt, lid of donateur wordt of deelneemt aan activiteiten of artikelen via de webwinkel bestelt, worden de gegevens die u zelf afgeeft vastgelegd. Dit zijn Persoonsgegevens zoals contactgegevens, geboortedatum en gegevens met betrekking tot uw contributie, donatie of aankoop. Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van uw aanvraag en om leden, donateurs en bezoekers te informeren over projecten, producten en het werk van de Laatste Wil. Ze kunnen ook gebruikt worden voor leden- en fondswervende activiteiten. Wij delen uw gegevens niet met derden tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van uw vraag of opdracht of voor genoemde activiteiten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van Verwerker. Al onze verwerkers worden expliciet per overeenkomst verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen en nergens anders voor te gebruiken.

Als u geen prijs stelt op andere soorten informatie over de Laatste Wil dan datgene waarom u vraagt, dan kunt u dat aangeven. U kunt ook contact opnemen met ons Servicecentrum om uw gegevens voor deze doeleinden te laten blokkeren via het contactformulier.

Gegevens worden bewaard zolang het nodig is om uw lidmaatschap, donateurschap, bestelling of andere activiteit te administreren c.q. te organiseren. De wet stelt daar minimale financieel-administratieve en juridische eisen aan. Uit het oogpunt van goede service hanteren wij voor specifieke gegevens soms langere termijnen. De Coöperatie Laatste Wil en Stichting Steunfonds Laatste Wil voeren een gezamenlijke administratie en hebben daarvoor een wederzijdse verwerkersovereenkomst gesloten.

UW RECHTEN VOLGENS DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Recht van verzet: indien u geen prijs stelt op contact via bepaalde kanalen, kunt u dat bij ons aangeven. Bijvoorbeeld de kanalen “post”, “e-mail” of “telefoon” worden dan geblokkeerd.
Recht op inzage: op uw verzoek meldt de Laatste Wil aan u welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd.
Recht op correctie: indien persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen.
Recht op vergetelheid: op uw verzoek worden uw gegevens uit de administratie verwijderd. Dit kan alleen voor zover op ons geen wettelijke plicht rust uw gegevens (langer) te bewaren.
Recht op overdraagbaarheid: op uw verzoek ontvangt u uw gegevens van ons in een zg. machine leesbaar formaat, zodat u deze bijvoorbeeld kunt doorgeven aan een andere instantie.
Recht op beperking van de verwerking: op uw verzoek wordt de juistheid van uw gegevens gecontroleerd en worden uw gegevens in de tussentijdse periode slechts beperkt verwerkt.
Voor de uitoefening van deze rechten kunt u het contactformulier gebruiken.

Back To Top