Ga naar hoofdinhoud

Bestuursleden Steunfonds Laatste Wil

Het Steunfonds Laatste Wil zoekt voor haar bestuur 2 nieuwe leden.

Inleiding

Het Steunfonds Laatste Wil is enkele jaren geleden ontstaan n.a.v. een initiatief van leden van de Coöperatie Laatste Wil. Inmiddels bestaat het Steunfonds drie jaar en is er een solide basis waarop de komende jaren kan worden doorontwikkeld.

 • Er zijn inmiddels 10.000 donateurs die jaarlijks ca. 600.000 euro schenken.
 • Er liggen goede procedures voor het verstrekken van subsidies.
 • Er is een aantal onderwerpen uitgewerkt waarop derden worden uitgenodigd om op samen te werken.
 • Het Steunfonds heeft sinds april 2022 een CBF-Erkenning.

De missie van het Steunfonds Laatste Wil is:
Het Steunfonds Laatste Wil heeft als missie het bevorderen en (financieel) ondersteunen van initiatieven gericht op de behoefte aan het beschikbaar zijn van een legaal verkrijgbaar humaan werkend laatstewilmiddel, waarmee het zelfverkozen levenseinde volledig in eigen regie kan worden uitgevoerd en zij die daar voor kiezen worden gerespecteerd.

Het bestuur van het Steunfonds bestaat uit drie leden. Gezien de toename van het aantal initiatieven en de scope van te financieren projecten wil het bestuur uitbreiden met twee leden. Het bestuur zit in haar werkwijze tussen een besluitvormend bestuur en een uitvoerend bestuur in. Ze draagt de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en neemt de beginverantwoordelijkheid (neemt initiatieven) voor de uitvoering van haar statutaire doelstelling. Het bestuur vergadert zo’n vier keer per jaar en legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht. Bijna alle uitvoerende taken van het Steunfonds zijn belegd bij derde partijen zoals een servicebureau, administratiekantoor, website beheerder en fondsenwerver. Bestuursleden besteden minimaal zo’n twee dagen per maand aan hun werk. Een deel van hun tijd besteden zij aan specifieke projecten en het onderhouden van externe netwerken. Daar staat een passende vergoeding tegenover.

Algemene taakstelling

De volgende taken worden door het bestuur uitgevoerd:

 1. Zij stelt een jaarplan op met een daarbij behorende begroting en ziet toe op de uitvoering ervan.
 2. Zij beoordeelt financieringsverzoeken die bij het Steunfonds worden ingediend en keurt deze zo mogelijk goed.
 3. Zij onderhoudt contacten met partijen waarmee duurzaam wordt samengewerkt.
 4. Zij ziet toe op de uitvoeringsorganisatie van o.a. fondsenwering, communicatie, donateursadministratie, financiële administratie, projectadministratie.
 5. Zij ziet toe op het naleven van de eisen die het externe toezicht op het Steunfonds vanuit CBF en accountant stelt.
 6. Bij grote projecten is één van de bestuursleden coördinator vanuit het bestuur.

Speerpunten

Voor de komende periode heeft het Steunfonds zichzelf twee doelen gesteld

 1. Uitnodigen tot samenwerken
  Veel partijen in de Nederlandse samenleving kunnen de komende jaren mogelijk een bijdrage leveren aan een van de doelstellingen van het Steunfonds. Denk daarbij aan ouderenorganisaties, patiëntenverenigingen, belangenbehartigers voor mensenrechten en autonomie en organisaties die opkomen voor de kwaliteit van het levenseinde.
  Bestuursleden zullen initiërend zijn t.a.v. dergelijke samenwerkingen. Zij zoeken met potentiële partners naar impactvolle projecten en zullen namens het Steunfonds toezien op de uitvoering van deze projecten. Denk daarbij aan onderzoek, kennisverspreiding en bewustwordingscampagnes en belangenbehartiging.
 2. Uitnodigen tot steun
  De huidige donateurs zijn voornamelijk leden van de Coöperatie. De steun voor regie over het eigen levenseinde ligt in Nederland bij een veel grotere groep in de samenleving dan alleen de leden van de Coöperatie. Het is de bedoeling van het Steunfonds om deze steun de komende jaren te mobiliseren. Dat vraagt een andere benadering op het terrein van fondsenwerving. De steunwaardigheid zal moeten worden vertaald naar eenvoudige en overtuigende geefmotieven, die per doelgroep kunnen verschillen.
  Bestuursleden zullen initiërend moeten zijn in het opzetten van experimenten die deze steunwaardigheid omzetten in feitelijke steun. Dat kan zijn in geld of in vrijwillige inzet. Zowel het aantal donateurs als de omvang van hun gezamenlijke giften zal een bijdrage leveren aan de impact die we kunnen realiseren.

Wij zoeken

De twee nieuwe bestuursleden die we zoeken zouden we als volgt willen typeren:

 • Nemen initiatieven, stappen op partijen af en nodigen hen uit om gezamenlijke ambities te ontplooien.
 • Staan open voor ideeën van anderen, zijn bereid deze te onderzoeken en te toetsen op een mogelijke bijdrage aan onze missie.
 • Zijn in staat ideeën om te zetten in haalbare projecten en samenwerkingsvormen.
 • Houden toezicht op de uitvoering van projecten en dragen waar nodig bij aan succesvolle condities.
 • Ontwikkelen met collega’s een meerjarenbeleid en nemen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan.
 • Zijn in staat het samenspel tussen de Coöperatie en het Steunfonds adequaat en respectvol te laten verlopen.
 • Hebben kennis en ervaring op één of meer van de volgende terreinen: onderzoek, fondsenwerving, maatschappelijke dialoog en kennisoverdracht.

Heb je belangstelling, stuur een berichtje naar info@steunlaatstewil.nu. Wij nemen dan contact met je op. Reageren kan tot 31 oktober 2022.

Back To Top