Skip to content

Levenseinde in eigen regie betekent in de eerste plaats dat je zelf bepaalt dát en hóe je dood wilt gaan, zonder toetsing van derden. Dit is de autonome route. Steunfonds Laatste Wil richt zich op deze route. De beschikbaarheid van veilige, humane en legale middelen en een sfeer van openheid en transparantie waarin deze regie kan worden waargemaakt, daar gaat het bij Steunfonds Laatste Wil om. Iedere gruwelijke zelfdoding die kan worden vermeden is er één.

ONZE VRAAG:

Indien het wenselijk is een toetsing uit te voeren op de wens het leven in eigen regie te beëindigen, hoe wordt deze dan vormgegeven?

Toetsing van zelfbeschikking

Over de autonome route wordt bij veel discussies de vraag gesteld of deze autonomie voor iedereen geldt. Leeftijd, psychische gesteldheid, of de keuze weloverwogen is en andere criteria vormen onderdeel van deze discussie. Opvattingen lopen erg uiteen. In al deze discussies is er een gemeenschappelijke thema. Er zou mogelijk een toets moeten plaatsvinden alvorens iemand de beschikking krijgt over een laatstewilmiddel. Alleen een toets, in welke vorm dan ook, staat op gespannen voet met de autonome route. Die route betekent altijd zelf beslissen en hooguit bij anderen advies inwinnen.

Beschermwaardigheid leven

Als argument wordt vaak de beschermwaardigheid van het leven opgevoerd. De overheid zou daarin een taak hebben deze te koesteren. Die beschermwaardigheid kan mogelijk uiteenvallen in geval van een pandemie, een oorlog of andere grootschalige inbreuk op het leven. En in beschermwaardigheid van de zogenaamde kwetsbare personen; daarin zit de betutteling en het paternalisme maximaal verscholen en die willen we niet.

Inrichting van het toetsingsproces

Over de autonomie van het levenseinde staan een aantal vragen centraal. De eerste vraag die zich aandient is die van de toetsing van de kwaliteit van het besluitvormingsproces. De tweede vraag die zich aandient is die van de toetsing van de kwaliteit van de inhoud van het besluit. De derde vraag die zich aandient is welke persoon of instantie deze toetsing gaat uitvoeren.

Heb je een voorstel of vraag?

Stuur jouw idee in!

Back To Top