Skip to content

Wij hebben uw denkkracht hard nodig

Steunfonds Laatste Wil heeft als missie het bevorderen en (financieel) ondersteunen van initiatieven gericht op de behoefte aan het beschikbaar zijn van een legaal verkrijgbaar humaan werkend laatstewilmiddel, waarmee het zelfverkozen levenseinde volledig in eigen regie kan worden uitgevoerd en zij die daarvoor kiezen worden gerespecteerd.

Een missie die door veel Nederlanders wordt ondersteund, maar nog tal van vragen oproept. Een paar voorbeelden:

  • Wat vinden we een humane dood, hoe definiëren we het begrip ‘een menselijk levenseinde’.
  • Wat vinden we ‘zelfverkozen’, hoe stellen we vast of deze keuze vrijwillig en weloverwogen is.
  • Kunnen we iedereen eigen regie geven over leven en sterven.
  • Welke middelen werken effectief en humaan.
  • Is het veilig deze middelen in huis te hebben en kunnen we misbruik zoveel mogelijk voorkomen.

Om deze en nog veel meer vragen te beantwoorden is er de komende jaren veel onderzoek nodig. Dat levert kennis en inzicht op die bruikbaar is om voorstellen te ontwikkelen. Daarnaast moeten we met elkaar het gesprek aangaan over dit onderwerp. De creëert bewustwording op het thema en help de emancipatie ervan.

Daarom nodigen wij iedereen uit ons te helpen. Kom met ideeën die we verder kunnen uitwerken. Kom met onderzoeksvoorstellen die mogelijk onzekerheden kunnen wegnemen. Kom met projectvoorstellen die het debat over dit onderwerp versterken. Wij nemen ze graag in ontvangst en helpen ze te effectueren. Dit is waar onze donateurs hun giften voor inbrengen.

Er zijn drie thema’s die wat ons betreft de komende jaren extra aandacht vragen. Deze zijn:

  1. Moeten we grenzen stellen aan de autonomie over het eigen levenseinde en zo ja, welke?
  2. Handelen binnen de wet is een uitgangspunt, maar wetsovertreders dagen ook uit tot aanpassingen van de wet. Welke effecten zien we hiervan?
  3. Mensen met dementie zitten onmiskenbaar in hun laatste levensfase. Verdienen zij een uitzonderingspositie?

Heb je een voorstel of vraag?

Stuur jouw idee in!

Back To Top